Informacja o ilości wolnych miejsc

w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bełżycach

na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bełżycach informuje, że

 

dysponuje 34 wolnymi miejscami

 

w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w terminie

od 18 lutego do 1 marca 2019 roku.

Łącznie oddziały przedszkolne posiadają 75 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej

potwierdziło 41 rodziców.

W związku z powyższym posiadamy 34 wolne miejsca.

 

 Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły:)

 

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego prosimy o dołączanie dokumentów potwierdzających spełnianie  przez dziecko kryteriów rekrutacji:

 

       1. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Gminę Bełżyce Uchwałą Nr XXXIII/198/2017 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku

Załącznik 1 oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

        Załącznik 2 oświadczenie o zatrudnieniu

        2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.)

        3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Załącznik 3 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu wystawionego  przez właściwy organ lub podmiot.

Dokumenty te mogą być składane także w postaci  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wymaga podpisów obojga rodziców, chyba że zachodzą inne okoliczności uzasadnione prawem. 

Szkoła przyjmuje tylko kompletne wnioski

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BEŁŻYCACH

Rozpoczynamy zapisy do grup przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich grupach wiekowych.

Od 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne mają możliwość pracy w godzinach od 6.00 do 17.00.

Istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości. Zapewniamy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze ciepła i akceptacji każdego dziecka.  W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski, religia.

Dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie:

  • pedagogiki,
  • terapii pedagogicznej ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • wczesnego wspomagania rozwoju,
  • terapii logopedycznej,
  • rewalidacji, pedagogiki specjalnej,
  • fizjoterapii,
  • terapii integracji sensorycznej,
  • surdopedagogiki,
  • wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, zespół Aspergera).

 

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach , ul. Tadeusza Kościuszki 148,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.  Telefon: 81 517 31 93, 81 517 23 12.

 

Prosimy o składanie wniosków do 1 marca 2019r.

L.p.

 

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

od 11.02.2019 do 15.02.2019

w godz. 7.30 – 15.00

-----------------------

 

2.

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 18.02.2019  od godz. 7.30

do 01.03.2019  do godz. 15.00

 

od 18.03.2019 od  godz. 7.30

do 22.03.2019 godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

do 06.03.2019

 

w dniu  27.03.2019

 

4.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

07.03.2019 o godz. 12.00

 

28.03.2019 o godz. 12.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 08.03.2019 od godz. 8.00

do 14.03.2019 do godz. 15.00

 

od 29.03.2019  godz. 8.00

do 04.04.2019 godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

15.03.2019 godz. 12.00

 

05.04.2019   o godz. 12.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce na rok szkolny 2019/2020

DOKUMENTY:

1. Deklaracja kontynuacji do OP

2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola OP nr 2

3. Wniosek o przyjecie dziecka do kl.I SP

4. Uchwała RM z dnia 22 lutego 2017 

5. załącznik 1 - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

6. załącznik 2 - oświadczenie o zatrudnieniu

7. załącznik 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

8. Oświadczenie do OP

9. Wniosek na świetlicę

10. Oświadczenie do kl I SP